نقد و اندیشه

خلاصه ای از هفتمین نشست از سلسله نشست های «نقد و اندیشه»

خلاصه ای از هشتمین جلسه از سلسله نشست های " نقد و اندیشه"